Homeopatiká

Bez klasického homeopata homeopatiká neúčinkujú…

Nehľadajte liek na vašu chorobu , alebo diagnózu. Liek na symptóm nevyrieši váš problém. Zásadou klasickej homeopatie je  liečenie zdravotného stavu ako celku . Pretože chápeme človeka ako jednotu fyzického , emočného a psychického , tak len celostnou liečbou dosiahneme úplné vyliečenie aj tých problémov ,  na ktoré momentálne hľadáte liek.

Čo to vlastne je homeopatický liek? 

Našou úlohou v liečbe pacienta je voľba lieku s minimálnou aktívnou dávkou na ktorú reaguje pacient.

Skúste si predstaviť , že ste dieťaťu urobili čaj s cukrom a sťažuje sa, že je veľmi sladký. Musíte ho zriediť , aby mal správnu chuť. Niečo podobné sa deje aj s prípravou homeopatických liekov , pretože sa pripravujú sériou riedení.

Ak sa pôvodná látka /napríklad koncentrát Arniky / riedi v pomere 1 : 10 ( jedna časť koncentrátu k deviatim častiam liehu alebo vody) tak každé ďalšie riedenie v pomere 1:10 bude v už pomere 1 : 100 , 1: 1000 atď. Takéto riedenie sa označuje písmenom „D“ ( Decimálne ). Ak riedenie bude v pomere 1: 100 , tak každé ďalšie riedenie bude bude už  1 : 10000, 1 : 1000000 atď. Takéto riedene sa označuje písmenami „CH“ ( Centimálne Hahnemannovo ). To znamená , že ak máme homeopatikum  Arnika 3 CH , tak jeho riedenie je 1: 1000000.

V polemikách o riedení sa často uvádza nesprávny príklad  ,podľa ktorého už pri riedení nad 12 CH je pomer matičnej /pôvodnej / látky ku objemu ktorým sa látka riedi taký , že presahuje objem všetkých svetových oceánov…??  Absurdnosť tohto tvrdenia je hlavne v tom , že nerešpektuje zásady prípravy homeopatických liekov . Tie sa dnes vyrábajú špecializovanými farmaceutickými firmami , ktoré určite nedisponujú objemom svetových oceánov.  Polemiky o riedení  si odporujú navzájom. Jedna tvrdí že po riedení 12 CH už roztok neobsahuje matičnú látku.. / čo je z chemického hľadiska pravda /, iná zas nadväzuje na toto tvrdenie „kuchynským“ pohľadom na riedenie.

Homeopatia je ENERGETICKÁ  medicína a ani objem ani fyzická prítomnosť aktívnej molekuly  /ako je to v prípade  alopatického lieku / nehrajú v účinku homeopatického lieku úlohu. Preto je namieste otázka : Je v prírode možné,  aby sa NIEČO  , aj keď delené do nekonečna, stalo NIČÍM? V procese riedenia je dôležitý aj ďalší moment prípravy, ktorý spočíva v „dynamizácii“ . Je to mechanická úprava roztoku spočívajúca v prípade farmaceutickej prípravy vo vibrovaní a v prípade manuálnej prípravy v poklepávaní nádoby s roztokom o podložku. Tento postup bol v čase zakladateľa homeopatie Samuela Hahnnemanna bežne používaný pri príprave liekov. Je to empirický poznatok tej doby a dokazateľne sa týmto postupom zvyšovala účinnosť pripravovaných liekov. Preto aj súčasná špičková farmácia tento postup používa . Jeden z najväčších európskych výrobcov firma Boiron uvádza :  „Homeopatické lieky sa v súčasnosti vyrábajú tými najmodernejšími metódami za prísnej kontroly kvality vo všetkých fázach výrobného procesu. Výroba homeopatík podlieha rovnako prísnym kritériám ako výroba iných liečiv a spadá pod kontrolu zodpovedných štátnych orgánov. Princíp homeopatických liekov spočíva v mnohonásobnom riedení a následnom pretrepávaní účinných látok až do podoby výsledného homeopatického lieku.“ /zdroj  – http://www.boiron.sk/vyroba.html/

Roztok sa  po príprave, ktorá teda okrem riedenia spočíva aj v „dynamizácii“  nanáša na granuly z mliečneho cukru a tie sa následne vysušujú.

Vo všeobecnosti sa dá povedať , že liek je účinným homeopatickým liekom len vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi. To znamená , že je stanovený podľa zákona podobnosti. Len vtedy liek a pacient „hovoria rovnakým jazykom“  a liek pôsobí. Len v tomto prípade  je aj minimálna dávka lieku „zrozumiteľná“ .  Tak ako napríklad pre špióna je papierik so šifrou oznam a pre iných len papierik.

Práve preto vám  homeopatický liek  správne predpísaný vášmu susedovi  nepomôže , pretože to je list adresovaný len jemu!