Poučenie

Dotknutá osoba (osoba, ktorá má záujem nás kontaktovať prostredníctvom elektronického kontaktného formulára) týmto udeľuje prevádzkovateľovi HomeoClinic s.r.o., Lamačská 109, Bratislava-Lamač 841 03, IČO: 47 043 377, tel.: 0905 798 790, email: info@homeoclinic.sk súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu oslovenie, emailová adresa, telefónne číslo prípade ďalšie osobné údaje, ktoré sama dobrovoľne uvedie v rámci textu správy elektronického kontaktného formulára. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje za nasledovnými účelmi:

– zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri poskytovaní služieb,
– dohadovanie osobných stretnutí,
– vytvorenie fyzickej a elektronickej zložky dotknutej osoby,
– archivácia.

Prevádzkovateľ zároveň podľa § 19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

– dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý udelila prevádzkovateľovi vyplnením a odoslaním elektronického kontaktného formulára kedykoľvek odvolať,

– prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 2 rokov od ukončenia spolupráce za účelom archivácie,

– dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

– dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

– dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov,

– dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,

– prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak by dotknutá osoba neposkytla vyššie uvedené osobné údaje, prevádzkovateľ by jej nebol schopný adekvátne poskytnúť objednané služby,

– v prípade, ak má dotknutá osoba za to, že je podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutá na svojich právach, má právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania v podľa § 100 citovaného zákona,

– prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Dotknutá osoba odoslaním elektronického kontaktného formulára vyhlasuje, že prevádzkovateľ si splnil svoju informačnú povinnosť a v jasnej a zrozumiteľnej forme ju informoval o jej právach súvisiacich so spracúvaním jej osobných údajov.